13 Language Resources

Order by:

 bgMWE – tool for MWE recognition  
Number of downloads 24 Number of views 79
 • Bulgarian
 Bulgarian Frequency Dictionaries    
Number of downloads 139 Number of views 330
 • Bulgarian
 Bulgarian MWE dictionary    
Number of downloads 33 Number of views 247
 • Bulgarian
 Bulgarian National Corpus    
Number of downloads 0 Number of views 297
 • Bulgarian
 Bulgarian Part-of–Speech Corpus    
Number of downloads 0 Number of views 255
 • Bulgarian
 Bulgarian Sense-Annotated Corpus    
Number of downloads 0 Number of views 246
 • Bulgarian
 Bulgarian WordNet    
Number of downloads 0 Number of views 297
 • Bulgarian
 Bulgarian-X language Parallel Corpus    
Number of downloads 0 Number of views 293
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Bosnian
 • Bulgarian
 • Catalan; Valencian
 • Chinese
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Hebrew
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Kazakh
 • Kirghiz; Kyrgyz
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Macedonian
 • Maltese
 • Mongolian
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovak
 • Slovene
 • Spanish
 • Swedish
 • Tajik
 • Turkish
 • Turkmen
 • Ukrainian
 Lists of Bulgarian Multiword Expressions    
Number of downloads 0 Number of views 154
 • Bulgarian
 TREFL – Translation Reference Library  
Number of downloads 87 Number of views 241
 • Bulgarian
 • English
 • French